Regulamin sklepu internetowego www.am3d.pl

Obowiązuje od 28.09.2020 roku.

 

Niniejszy Regulamin sprzedaży przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania z
udostępnionych narzędzi kalkulacji kosztów zakupu w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedawcą i Administratorem sklepu
internetowego jest: . Centrum Druku AM Stachura Sp. k., ul. Czarnowiejska 43,
30-054 Kraków (NIP: 679-27-02-228, KRS: 0000830855) pod adresem
www.am3d.pl

 

1.       Definicje

 

1.1.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod
adresem
www.am3d.pl za
pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać kalkulacji kosztów zamówienia
oraz następnie realizować zamówienie u Sprzedającego tj. Centrum Druku AM
Stachura Sp. k., ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków (NIP: 679-27-02-228, KRS:
0000830855), którego oznaczenia „Centrum Druku”, „CentrumDruku.com.pl” oraz
logo Centrum Druku są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i
publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zawartość serwisu
www.am3d.pl (w tym teksty,
grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje
techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty mają
charakter jedynie informacyjny i stanowią własność Sprzedającego oraz jego
partnerów i firm zależnych, co regulują odpowiednie umowy i licencje między
nimi. Cała zawartość serwisu
www.am3d.pl jest objęta
ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie,
rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną,
jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji,
danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się
pod adresem 
www.am3d.pl bez zgody
wyraźnej Sprzedającego, jest zabronione.

1.2.  Regulamin – niniejszy regulamin, który jest
regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.

1.3.  Kupującym (Klientem) może być:

a)      
każda
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych
oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią
działalnością, zwana dalej Konsumentem.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie,

b)      każda
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu
związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą
lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru
identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani
dalej Przedsiębiorcą.

1.4.  Użytkownik
Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z bezpłatnych narzędzi udostępnionych
w serwisie internetowym
www.am3d.pl i podający w
tym celu niezbędne dane, który nie dokonuje realizacji zamówienia u Sprzedawcy.

1.5.  Towar (Produkt) – rzecz
ruchoma oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana za pośrednictwem serwisu
internetowego
www.am3d.pl, wykonana na
podstawie zindywidualizowanych projektów przesłanych przez Kupującego do
Sprzedającego, którego dotyczy umowa kupna-sprzedaży zawarta na odległość w
rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.6.  Projekt (Model) – rzecz
ruchoma stanowiąca wzorzec wydruku, którego wyceny dokonuje Użytkownik/ Klient
za pomocą narzędzi udostępnionych w serwisie internetowym
www.am3d.pl lub przy pomocy
Sprzedawcy, a który w przypadku ujawnienia ewentualnych błędów w trakcie wyceny
podlega przetworzeniu, naprawie, zmianie formatu lub usunięciu innych braków.

1.7.  Naprawa projektu – zmiana
fizyczna struktury projektu (modelu), która umożliwia Sprzedawcy wycenę oraz
realizację zamówienia, polegająca w szczególności na domknięciu elementów celem
dopasowania projektu do technologii druku.

1.8.  Kalkulator wyceny
bezpłatne narzędzie do wyceny udostępnione przez Sprzedającego dla Użytkowników
serwisu internetowego
www.am3d.pl, którego użytkowanie
reguluje niniejszy Regulamin oraz umowa między Sprzedającym a AMFG tj.
podmiotem, któremu przysługuje prawo własności kalkulatora.

1.9.  Usługa dodatkowa – usługa
świadczona na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z
charakterem sprzedawanych produktów, jak na przykład transport (tzw. usługa
posprzedażowa).

1.10.                     
Strona
Sprzedający i Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią
inaczej.

1.11.                     
Zamówienie
– oświadczenie złożone przez Klienta elektronicznie o chęci zawarcia umowy
w przedmiocie zakupu (zamówienia) usługi/towaru oferowanego przez
Sprzedającego.

1.12.                     
Siła wyższa –
zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności
zdarzenia wywołane siłami przyrody takie jak: powodzie, ulewy, pożary itp.,
czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Stron nie miała
bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub
jego groźby, niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych lub
wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia,
brak kontaktu ze strony Klienta oraz inne określone w niniejszym Regulaminie
przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w
niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności
uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy.

1.13.                     
Zindywidualizowane
potrzeby Klienta
– określone w zamówieniu warunki dla kupowanych Towarów lub Projektów
wskazane jako specyfikacja pożądanych parametrów lub wymagań technicznych
kupowanych Towarów, doprecyzowana szczególnymi danymi technologicznymi lub
technicznymi oraz projektem 3D.

1.14.                     
Program
komputerowy
– oprogramowanie, aplikacja będące sekwencją symboli opisującą obliczenia
zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania.

1.15.                     
Treści
generowane przez Klienta
– wszelkie treści przesyłane
przez Klienta, m.in. projekty (w tym projekty 3D), zdjęcia obiektów 3D, zdjęcia
poszczególnych modeli, komentarze na stronie internetowej Sklepu, specyfikacje
wskazane w zamówieniu, a także wydrukowany model stworzony na podstawie
zamówienia Klienta.

1.16.                     
Polityka
prywatności
  – załącznik stanowiący integralną
część Regulaminu, który ma odpowiednie zastosowanie zgodnie z właściwymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

1.17.                     
Reklamacje –
Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący jego integralną część, mający
odpowiednie zastosowanie na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

 

 

2.       Postanowienia ogólne

 

2.1.  Zakres
działalności – Sklep oferuje dokonanie wyceny projektów wydruków przesłanych
przez Użytkownika/Klienta za pomocą dostępnych w serwisie internetowym
www.am3d.pl narzędzi
kalkulacji – Kalkulatora wyceny lub bezpośrednio przez Sprzedającego, a
następnie realizacji zamówienia dokonanego przez Klienta w oparciu o uzgodnioną
indywidualnie wycenę Produktu.

2.2.  Sprzedawca
stosuje się do Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, w tym w szczególności do Kodeksu Dobrych Praktyk, o którym
mowa w w/w ustawie oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących mających
zastosowanie do działalności Sprzedawcy.

2.3.  Sprzedawca jest
płatnikiem VAT. Klient przed dokonaniem zapłaty za zamówiony Produkt winien
zgłosić chęć otrzymania faktury VAT.

2.4.  Użytkownik oraz Klient
zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym w szczególności do zachowania dbałości o wprowadzane do serwisu dane,
które winny odpowiadać rzeczywistości i nie naruszać prawa oraz dobrych
obyczajów. Udostępniane przez Użytkownika oraz Klienta dane (w tym projekty)
nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane przez Użytkownika/Klienta,
które stanowią naruszenie przepisów prawa.

 

3.       Wycena projektu wydruku

 

3.1.  Użytkownik za
pośrednictwem serwisu internetowego
www.am3d.pl posiada
możliwość dokonania wyceny projektu wydruku. W celu dokonania wyceny Użytkownik
może zastosować bezpłatny kalkulator wyceny lub skierować poprzez formularz Sklepu
lub e-mail zapytanie do Sprzedawcy o dokonanie wyceny projektu wydruku.

3.2.  Użytkownik w
przypadku korzystania z kalkulatora wyceny przesyła za pomocą specjalnego
formularza udostępnionego na stronie
www.am3d.pl projekt
wydruku, następnie wybiera materiał druku oraz parametry, które mają wpływ na
finalną wysokość wyceny wydruku.

3.2.0.        
Sprzedawca
nie odpowiada za wycenę, która dokonana została w oparciu o niewłaściwe
materiały lub parametry wskazane przez Użytkownika lub Kupującego.

3.2.1.        
W
trakcie wyceny kalkulator może dokonać przetworzenia, naprawy, zmiany formatu
lub usunięcia innych braków, które uniemożliwiają dokonanie wyceny. Użytkownik
oraz Klient wyraża zgodę na modyfikację przesłanego projektu wydruku celem
dostosowania go do technologii druku.

3.2.2.        
Po
otrzymaniu wyceny Użytkownik ma prawo zrezygnować z dokonania zamówienia wydruku
przesłanych przez niego projektów.

3.2.3.        
W
przypadku akceptacji wyceny, Klient przechodzi do realizacji zamówienia tj.
zlecenia wydruku za pomocą dalszych formularzy udostępnionych na stronie
www.am3d.pl.

3.2.4.        
Celem
realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych
osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, jak
też złożenia oświadczenia dot. danych osobowych oraz praw autorskich.

3.2.5.        
Kalkulator
wyceny stanowi własność firmy Autonomous Manufacturing Ltd i wykorzystuje serwer
AMFG do przechowywania przesłanego przez Użytkownika/Klienta projektu wydruku.

3.3.  Użytkownik w
przypadku korzystania z tradycyjnej wyceny tj. przy pomocy Sprzedającego,
przesyła za pomocą formularza kontaktowego Sklepu lub e-mail projekt wydruku,
wskazując przy tym niezbędne parametry wydruku oraz podaje swoje dane osobowe
niezbędne do przygotowania realizacji zamówienia.

3.3.0.        
Sprzedawca
dokonuje wyceny przesłanych przez Użytkownika projektów na podstawie
załączonych danych i parametrów.  

3.3.1.        
Sprzedawca
wykorzystuje własny serwer do przechowywania przesłanego przez
Użytkownika/Klienta projektu wydruku.

3.3.2.        
Po
otrzymaniu wyceny Użytkownik ma prawo zrezygnować z dokonania zamówienia
wydruku przesłanych przez niego projektów

3.3.3.        
W
przypadku akceptacji wyceny, Klient przechodzi do realizacji zamówienia tj.
zlecenia wydruku za pomocą dalszych formularzy udostępnionych na stronie
www.am3d.pl.

3.3.4.        
Celem
realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych
osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności, jak
też złożenia oświadczenia dot. danych osobowych oraz praw autorskich.

 

4.       Warunki sprzedaży i dostawy

 

4.1.  Zamówienia
przyjmowane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w
rozumieniu przepisów prawa –  udostępnionych
w serwisie internetowym
www.am3d.pl.

4.2.  Zamówienia za
pośrednictwem strony internetowej lub e-maila mogą być składane 24 godziny na
dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta
rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie
zostało złożone.

4.3.  Podstawowym
warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia przez Sklep i przystąpienie do
jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie
się i akceptacja niniejszego Regulaminu, złożenia oświadczenia dotyczącego
danych osobowych oraz praw autorskich, dokonanie płatności przez Kupującego.
Brak prawidłowego wypełnienia formularza uniemożliwiający identyfikację
Kupującego lub dostawę Towaru będzie traktowany jako przypadek siły wyższej.

4.4.  Z uwagi na
charakter zamówienia tj. wykonanie zindywidualizowanych wydruków, zawarcie
umowy sprzedaży Towaru następuje z chwilą rzeczywistego wykonania przez
Sprzedającego wydruków projektów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
błędy (w tym językowe, merytoryczne, omyłki pisarskie itd.) zawarte w
przesłanych przez Kupującego projektach. Przesłanie przez Klienta będącego
Konsumentem do Sprzedającego zamówienia, po akceptacji wyceny, stanowi wyraźną
zgodę na wykonanie przez Sprzedającego usługi, po spełnieniu której Konsument
traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.5.  Realizacja
zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedającego
zamówienia oraz realizacji płatności przez Klienta. Czas realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez
Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia w
odpowiedzi stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia
i zależny jest
od wielkości i poziomu zaawansowania zamówienia. Z uwagi na specyfikę
zamówienia oraz Zindywidualizowane potrzeby Klienta, płatność musi być dokonana
przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

4.6. 
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wykonanie wydruku oznacza akceptację
i kompletność zamówienia oraz gotowość Sprzedającego do przystąpienia do jego
realizacji pod warunkiem dokonania płatności przez Klienta. Brak potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia w terminie określonym w pkt 4.5. oraz brak zastrzeżeń ze
strony Sprzedającego przekazanych Klientowi w terminie, o którym mowa w pkt.
4.5.  oznacza przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego bez zastrzeżeń.

4.7. 
Sprzedający zastrzega, że z powodów technicznych lub innych uzasadnionych
podstaw, może odmówić realizacji zamówienia lub anulować zamówienie, nawet po
przyjęciu zamówienia. Zamówienie zawierające zlecenie wykonania jakiejkolwiek
broni lub jej elementów, jak też innych projektów przedmiotów/zachowań
propagujących czyny zakazane/niedozwolone/społecznie nieakceptowane nie będą
przyjmowane przez Sprzedającego. W przypadku zatajenia przed Sprzedającym
informacji, iż zamówiony element stanowi broń lub jej części składowe, Kupujący
będzie w całości ponosił odpowiedzialność prawną z tym związaną.

4.8.  Produkty
wysyłane są pod adres wskazany  w
formularzu zamówienia lub drogą e-mail lub są odbierane przez Kupującego w
wybranych podczas składania zamówienia punkcie odbioru. Sklep poinformuje
Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.9. 
 Zamówienie przez
stronę internetową będzie skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni
formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na
który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy. W przypadku
zamówień e-mailowych, poprzez komunikator internetowy będą one skutecznie
złożone, jeśli Kupujący prawidłowo poda produkty, ich ilość, projekt, dane
kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
telefonu i adres e-mailowy, jak również dane niezbędne do wystawienia
dokumentów rozliczeniowych oraz określenie formy płatności i sposobu
dostarczenia zamówionych produktów.

4.10.                     
 W przypadku gdy podane przez Kupującego dane
są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z
Kupującym nie będzie możliwy, okoliczność ta zostanie potraktowana jak
przypadek siły wyższej.

4.11.                     
Sprzedający
zastrzega, możliwość  zmiany terminu
realizacji zamówienia na wykonanie wydruku w przypadku wystąpienia Siły wyższej
lub w przypadku ujawnienia okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia
w momencie akceptacji zamówienia.  W
takim przypadku, gdy zamówienie na wykonanie wydruku nie może być zrealizowane
zgodnie z zaakceptowanym przez Sprzedającego zamówieniem i uzgodnionymi
warunkami, Sprzedający poinformuje Klienta o zmianie terminu i jego przyczynie.
W takim przypadku Klientowi nie będzie przysługiwało prawo anulowania
zamówienia.

4.12.                     
Po
akceptacji zamówienia i dokonaniu przez Klienta płatności na wykonanie wydruku
– nie jest możliwe dokonywanie dalszych zmian w zamówieniu ani w projekcie.
Wszelkie dodatkowe zmiany w projekcie będą traktowane jako złożenie nowego
zamówienia.

4.13.                     
Realizacja
zamówienia Towarów jest uwarunkowana dostępnością Towarów w magazynie Sklepu a
w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest
informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

a) częściowa
realizacja, np.: rozbicie zamówienia na dwie części,

b) wydłużenie
czasu oczekiwania,

c) anulowanie
całości zamówienia,

d) częściowa
realizacja i częściowe anulowanie.

 

 

5.       Rezygnacja z zamówienia/odstąpienie od
umowy oraz reklamacje

 

5.1.   Klient będący Konsumentem uprawniony jest do
rezygnacji z zamówienia oraz odstąpienia od umowy wyłączenie w przypadku, gdy
sprzedawca nie wykonał w pełni usługi tj. nie wykonał wydruków zamówionych
przez Klienta.

5.2.  W przypadku
pełnej realizacji przez Sprzedawcę usługi, Konsument traci uprawnienie do
odstąpienia od umowy z uwagi na wykonanie usługi według specyfikacji (projektu)
Konsumenta. W niniejszym przypadku zastosowanie znajdą przepisy art. 38 pkt. 1
i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.3.  Formularz
odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.4. 
Klient będący Przedsiębiorcą nie jest
uprawniony do rezygnacji z zamówienia ani odstąpienia od zawartej ze
Sprzedającym umowy.  

5.5.  Do przesyłki
zwrotnej należy dołączyć pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
wskazać niezbędne dane zawarte we wzorze Odstąpienia od umowy.

5.6.  Konsument ma
prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy otrzymany Produkt jest niezgodny
z zamówieniem.

5.7.  Formularz
reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.8.  Konsument dla
prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, winien wskazać w jej treści stwierdzone
wady oraz sposób ich usunięcia (tj. żądanie).

5.9.  Sprzedawca
ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji w terminie 14 dni
roboczych od daty doręczenia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania
ekspertyzy lub podjęcia innych specjalistycznych działań, termin załatwienia
reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni roboczych.

5.10.                     
Nie
podlegają reklamacji wydruki odpowiadające projektom Klienta a zawierające
błędy językowe, merytoryczne, omyłki pisarskie i inne, które nie są spowodowane
niewłaściwym działaniem Sprzedającego.

 

6.      
Formy
płatności i ceny Produktów

 

6.1.  Kupujący może
wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary zgodnie z przewidzianą
dla Towaru opcją:

a)      
przelew
bankowy – standardowy przelew bankowy,

b)     
szybki
przelew on-line w systemie PayPal,

c)      
karta
płatnicza – za pomocą systemu PayPal.

6.2.  Realizacja
zamówienia wydruków, z uwzględnieniem pkt. 4.5. jest jednocześnie zależna od
wybranego przez Klienta sposobu płatności:

a)      
w
przypadku płatności kartą płatniczą i szybkim przelewem on-line – po pomyślnej
autoryzacji transakcji,

b)     
w
przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia.

6.3.  Przelewy należy
przekazywać na poniższe numery rachunków bankowych:

INTELIGO –
50102055581111120595400022

mBank-
14114020040000380245250542

ING- 32105014451000002356749396

6.4.  W
przypadku przelewu, Kupujący dokonuje wpłaty na określony rachunek bankowy.
Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczny
z jego anulowaniem.

6.5. 
Ceny Produktów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej
walucie (PLN) lub w walucie EURO i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Sprzedaż Towarów na rzecz Kupującego odbywać się będzie według cen
obowiązujących ofercie handlowej Sprzedającego oraz w szczególności w oparciu o
dokonaną przez Sprzedającego wycenę projektu wydruku. Sprzedawca potwierdzi
wycenę dokonaną w oparciu o kalkulator wyceny.

6.6. 
 Sprzedający zastrzega możliwość
zmiany cen wydruków w trakcie realizacji zamówienia. Zmiana ceny odbywać się
będzie w drodze porozumienia pomiędzy Stronami. W przypadku braku osiągnięcia
porozumienia co do nowej ceny, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty
wynagrodzenia Sprzedającemu za dotychczas wykonaną część zamówienia.

6.7.   Faktura VAT wystawiana jest na żądanie
Klienta. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną,
na wskazany przez siebie adres e-mail dokumentu rozliczeniowego, w
szczególności takiego jak faktura VAT z załącznikami lub faktury VAT
korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i
przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami
prawa.

 

7.       Dostawa zamówienia

 

7.1.  Do każdego
zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Informacja o jego wysokości podawana
jest każdorazowo podczas procedury składania zamówienia.

7.2.  Koszt przesyłki
podawany jest każdorazowo w trakcie wypełniania formularza zamówienia, dotyczy
wysyłki realizowanej od Sprzedającego do Kupującego w dni robocze bez
dodatkowych opcji, takich jak: dostawa w sobotę, itp.

7.3.  Sprzedający
realizuje wysyłki Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek
o niestandardowych wymiarach i gabarytach, jak również przesyłek o wadze
przekraczającej 31,5 kg.

7.4. 
 Kupujący przy odbiorze przesyłki
kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo
uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm
lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi
znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się nie
przyjmować przesyłki. Kupujący może również przyjąć przesyłkę – w takim
przypadku należy na protokole odbioru (liście przewozowym) potwierdzić odbiór
przesyłki z zastrzeżeniami (wpisać typ uszkodzenia). Następnie w obecności
kuriera należy sprawdzić przesyłkę i podpisać protokół szkody z kurierem.
Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym a w przypadku
braku protokołu – podjąć kontakt z infolinią spedytora. Brak stwierdzenia
nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy
odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z
tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

8.       Postanowienia końcowe

 

8.1.  Użytkownik/Klient
oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie oraz prawa własności
intelektualnej do znaków towarowych, logo, wizerunków oraz utworów w postaci
wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił w
zamówieniu lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich
rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji. Ponadto Klient składając
zamówienia, oświadcza, że wspomniane przedmioty praw autorskich oraz praw
własności intelektualnej umieszczane przez niego w zamówieniu nie naruszają
praw osób trzecich. Sprzedający ani AMFG nie ponoszą odpowiedzialności za
naruszenie w/w praw.

8.2.  Sprzedający nie
ma obowiązku weryfikowania Treści generowanych przez Użytkownika/ Klienta, a w
związku z tym nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8.3.  Sprzedający
zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących
przeglądarkach: Internet Explorer 9+, Firefox 34+, Opera 12+, Safari 5+, Chrome
35+, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest
włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających
wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer,
Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu.

8.4.  Sprzedający
zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen
oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b) wycofania
poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.

8.5.   Językiem obowiązującym w sklepie internetowym www.am3d.pl jest język
polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego.

8.6.  W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa.

8.7. 
 Spory wynikające ze stosowania
niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem
a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o
właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

8.8.   Sprzedającym, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie jest Centrum Druku AM Stachura Sp. k., ul. Czarnowiejska 43, 30-054
Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000830855, NIP: 679-27-02-228, REGON:
35637704500000. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie (kod: 30- 054), przy
ul. Czarnowiejskiej 43. Biura znajdują się przy ul. Strycharskiej 4 (kod:
30-712) w Krakowie. Magazyn zlokalizowany jest przy ul. Mierzeja Wiślana 11
(kod: 30-732) w Krakowie. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów: ……….. ,
korzystając z adresu poczty elektronicznej ……………… .

8.9.   Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
odpowiednio Załącznik nr 1 – Reklamacje, odstąpienie od umowy, odpowiednio
Polityka prywatności oraz Plików Cookies.