POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności Użytkowników serwisu internetowego www.am3d.pl („Serwis”) zapewnia bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

Poniżej załączamy dokument celem wyjaśnienia Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisu. Przedstawiony dokument w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak aby mogli się poczuć bezpiecznie i cieszyć się z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu.

I. Administrator Danych www.am3d.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”) jest Centrum Druku AM Stachura Sp. k., ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000830855, NIP: 679-27-02-228, REGON: 35637704500000. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie (kod: 30- 054), przy ul. Czarnowiejskiej 43.

II. Kontakt z Administratorem

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • pod adresem e-mail: info@am3d.pl
 • korespondencyjnie: ul. Czarnowiejska 43, 30-054 Kraków

III. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

IV. Dane zbierane w Serwisie oraz cel zbierania danych

Zakres i cel zbierania danych osobowych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

a) Złożenie zamówienia w Serwisie

W serwisie możliwe jest złożenie przez Użytkownika zindywidualizowanego zamówienia na produkty oferowane przez Serwis. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu złożonego zamówienia.

Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania do właściwego wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku (faktury VAT) za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie praw Serwisu;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności Serwisu.

b) Złożenie zamówienia w Serwisie

W przypadku założenia konta w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi jego konta tj. adresu e-mail, loginu i hasła. W przypadku utworzenia przez Serwis możliwości pobrania tych danych z platformy Facebook lub Google, Użytkownik może wyrazić stosowną zgodę.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta, zaś brak ich podania skutkuje niemożnością założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W przypadku rejestracji przy pomocy platform Facebook lub Google, za zgodą Użytkownika pobierane są jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta w Serwisie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie praw Serwisu;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu.

c) Formularze kontaktowe

W przypadku chęci nawiązania kontaktu z Serwisem, np. zadania pytań dotyczących oferty, przesłania projektu celem wykonania wyceny wydruku, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu, jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy oferty Serwisu.

d) Kalkulator wyceny

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z dostępnego w Serwisie kalkulatora wyceny, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu, jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe jest niezbędne do uzyskania wyceny projektu wydruku.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy oferty Serwisu.

e) Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi przez Serwis oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych, Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu. W powyższym celu serwer:

 • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
 • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

Wyjaśniamy, iż Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.
System informatyczny, z którego korzysta Serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Wymienione dane gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis. Dane te wykorzystywane są jedynie w procesie optymalizacji Serwisu tj. w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.
Wymienione dane nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią wyłącznie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych Serwisu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia;
 • do czasu wycofania przez Użytkownika wyrażonej zgody;
 • do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;
 • do czasu skutecznego żądania przez Użytkownika usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w określonych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zaś po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dla przykładu wskazujemy, iż zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, Serwis zobowiązany jest archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VI. Prawa Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii,
 • żądania usunięcia danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
 • żądania sprostowania danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe Użytkowników

W przypadku, gdy zachodzi konieczność doręczenia (dostawy) zamówienia złożonego w Serwisie dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym etc. Powyższe podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Serwisu, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Serwis zachowuje prawo do kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez niego danych.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Kalkulatora wyceny przesłanego przez niego projektu, dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu przekazywane są do właściciela Kalkulatora wyceny tj. firmy Autonomous Manufacturing Ltd of 1 East Poultry Avenue, London, EC1A 9PT, Company Number 8486322.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VIII. Obszar przekazywania danych osobowych

Serwis nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza obszar Unii Europejskiej.

IX. Profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją zastosowania profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

 • optymalizacja Serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji danego Użytkownika;
 • rekomendowanie treści Serwisu zgodnych z profilem aktywności;
 • emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców.

Wyjaśniamy, iż dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

X. Polityka Cookies

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Pliki te umożliwiają przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Wyjaśnić należy, że są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Zazwyczaj Cookies zawierają oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz ich unikatowy numer.


W Serwisie Cookies wykorzystywane są w celu: 

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji aby Serwis mógł ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.


Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Celem dokonania zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach ich przeglądarki internetowej.

W sytuacji, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Potrzebne informacje jak zablokować umieszczanie plików cookies Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jednakże, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu, Serwin nie może zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Powyższe oznacza, że Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.


Google Analytics

Pliki cookies są również wykorzystywane do umożliwienia działania funkcji Google Analytics, dzięki której Serwis zdobywa i analizuje informacje dotyczące m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystywane są przez Serwis wyłącznie do poprawienia jego jakości.

 

Niniejsza Polityka prywatności jest bieżąco weryfikowana i dopasowywana do aktualnych wymagań.
Zaprezentowana wersja dokumenty została przyjęta i obowiązuje od 28.09.2020 r.